Usługi Kancelarii obejmują konsulting osobom fizycznym (nie prowadzącym działalności gospodarczej) w trakcie postępowania sądowego w ramach tak zwanym. Aktualności Dane dotyczące dłużnika przechowywane w bazie Biura Informacji Gospodarki polski wykreśla się po wydaniu postanowienia umorzeniu długów, również na wniosek wierzyciela, jak i dłużnika. W broszurze można odszukać też porady na rzecz tego, jak sporządzić wniosek upadłość, jakie dokumenty nazbierać, a także, do któregoż sądu je złożyć. Z literalnego, dosłownego brzmienia art. 4914 ustawy Prawo upadłościowe wynika, hdy wniosek ogłoszenie upadłości konsumenckiej zostanie przez sąd oddalony, jeśli dłużnik nie zgłosił wniosku ogłoszenie upadłości likwidacyjnej, choć miał taki mus.

Obniżone zostaną także koszty działania, a w przypadku dłużnika którego majątek nie wystarczy chociażby na ich pokrycie, niezbędne środki tymczasowo wyłoży Skarb Państwa. Koszty postępowania upadłościowego mogą również podlegać umorzeniu, jeżeli dłużnik nie wydaje się być w stanie pokryć tychże kosztów, a sama cena za złożenie wniosku sięga 30 zł. Upadłość konsumencka nierzadko zaczyna się w czasie zaciągania kredytów, choć większość przyszłych bankrutów nie ma takowej świadomości. Upadłość konsumencka jest postępowaniem sądowym przewidzianym dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, czyli konsumentów, którzy stali się niewypłacalni.

Sławomir Grzelczak przyznaje, że sporą ekipę wśród konsumentów ogłaszających upadłość stanowią właśnie osoby mające tylko jednego wierzyciela. Procedura upadłościowe wszczynane jest jedynie i wyłącznie na morał konsumenta, czyli osoby, która to nie prowadzi działalności gospodarczej także niezarejestrowanej. Sąd oddala wniosek ogłoszenie upadłości, jeżeli dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności lub przyczynił się do tej dziewczyny umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. Przepisy odrzucić są precyzyjne i jednoznaczne, niemniej jeżeli cofnie Dama wniosek nie powinno okazać się problemu.

Obecna ustawa oznacza dłużnika jako niewypłacalnego, gdy utracił zdolność do robienia swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. W dużym uproszczeniu upadłość konsumencka znaczy: ogłoszenie upadłości przez sąd, spieniężenie majątku osoby upadłej, wywiązanie się z planu spłaty (nie zawsze wydaje się ustalany) i umorzenie pozostałych zobowiązań. Dzięki liberalizacji przepisów upadłość konsumencka stanie się łatwiejsza do przeprowadzenia. Błędem jest wówczas „ucieczka” w upadłość konsumencką bez wcześniejszego ogłoszenia upadłości jako przedsiębiorca.

Upadłość konsumencka pozwala na godne życie po wszczęciu tego postępowania i obok możliwie maksymalnym zaspokojeniu wierzycieli z faktycznie wartościowego majątku dłużnika, doprowadzenie ostatecznie do odwiedzenia oddłużenia konsumenta celem przywrócenia mu zdolności do zwyczajnego funkcjonowania w społeczeństwie. W razie niewykonywania przez upadłego obowiązków określonych w planie spłaty wierzycieli sąd z urzędu albo na wniosek wierzyciela, na wysłuchaniu upadłego i wierzycieli objętych planem spłaty wierzycieli, uchyla plan spłaty wierzycieli, chyba że uchybienie obowiązkom jest nieznaczne lub dalsze wykonywanie planu spłaty wierzycieli jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi.

Należność za złożenie wniosku kosztuje 30 zł. Sąd może oddalić wniosek upadłość, jeżeli podane w formularzu informacje są niezgodne z prawdą lub niezupełne. Kancelaria doradza konsumentom, po jaki sposób skutecznie korzystać z instytucji upadłości jednostek fizycznych nieprowadzących działalności gospodarki polski. Dodatkowym argumentem były jej wysokie profity, które pozwoliły pokryć wydatki upadłości, spłacić w ratach większą część zobowiązań. Ustalając projekt spłaty, sąd bierze pod spodem uwagę możliwości zarobkowe upadłego, konieczność utrzymania upadłego i osób pozostających na jego utrzymaniu, w tym pierwotnego potrzeby mieszkaniowe, wysokość niezaspokojonych wierzytelności i realność katalogów zaspokojenia w przyszłości.

Wniosek ważny dla każdego wierzyciela jest następujący - każdy, nawet postać fizyczna, może ogłosić upadłość. Aby nie zrobić fałszywego kroku, potrzeba z pewnością kawał wiedzy tworzącego wniosek do sądu. Kiedyś sprawa była prosta - firma będąca na przykład spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, mogła ogłosić upadłość. Szukamy takich osób jak Ty. Stale się rozwijamy i własnym celem jest otworzyć przedstawicielstwo w każdym większym miasteczku. Z tych ponad 1700 osób, których upadłość ogłoszono po roku 2015, jeszcze ani jedna nie pozbyła się własnych długów.

Zgłoszenie wniosku upadłość konsumencką poprzez dłużnika będącego w relacji małżeńskim nie wymaga uzyskania zgody współmałżonka. Starając się upadłość konsumencką trzeba wziąć pod uwagę fakt, że wszystkie elementy majątku dłużnika trafiają pod spodem zarząd syndyka, które później stają się tzw. Konkluzja upadłość złożony już według wykreśleniu z CEIDG za każdym razem będzie rozpatrywany, jako wniosek osoby fizycznej nieprowadzącej aktywności gospodarczej. Nie ustawa jest wadliwa, Szanowny Kobiety - tylko trafił się Panu nieżyczliwy syndyk.

Założenie ta jednak jest warunkowa - obowiązuje przez czas 10 lat od czasie wystąpienia stanu niewypłacalności, natomiast więc od momentu, gdy dłużnik był obowiązany złożyć wniosek ogłoszenie upadłości. Od stycznia 2016 roku wniosek możemy składać już na drugi dzień po zakończeniu działalności gospodarczej. W przypadku gdy dłużnikowi została udzielona pomoc publiczna, której wartość przekracza stu. 000 euro, wniosek być może złożyć również organ udzielający pomocy a także jakikolwiek z wierzycieli osobistych niewypłacalnego przedsiębiorcy.

Czy chcąc ogłosić upadłość konsumencką ma znaczenie fakt prowadzenia działalności gospodarczej 20 lat temu, zamknięcia jej około 10 lat wstecz z niewielkim długiem, gdy jeden z wierzycieli co kilka lat wysyła do odwiedzenia pracodawcy pismo od komornika (kwotę wolną od zajęcia). Oddłużeniu była już mowa we wcześniejszej części niniejszego opracowania, jednak dla zreasumowania należy zauważyć, iż postanowienie Sądu umorzeniu niewykonanych w postępowaniu upadłościowym tj. niezaspokojonych zobowiązań, wydane zostaje z urzędu, czyli nie jest konieczny wniosek upadłego. Przewodnik Po Upadłości Konsumenckiej Praktyczny Komentarz W celu Przepisów Wzory Wniosków Na temat Upadłość Konsumencką (Z Suplementem